Stadgar

STADGAR för  SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET (STF)

Ladda ned pdf

 • 1 Förbundets ändamål

Svenska Tandsköterskeförbundet (STF) har till ändamål att

som yrkesorganisation väcka och upprätthålla samhörighetskänslan

inom yrkeskåren.

Förbundet har dessutom till ändamål att arbeta för medlemmarnas

yrkesutbildning och bevaka deras sociala och intellektuella

intressen.

För att uppfylla målsättningen ska förbundet inom organisationen

informera om alla frågor som kan ha betydelse för

medlemmarnas yrkesroll. Man ska också samarbeta med

andra yrkesgrupper och berörda fackliga organisationer.

 • 2 Medlemskap

2.1

Varje tandsköterska, tandhygienist eller tandvårdslärare med

grund utbildning inom tandvården kan vara medlem i förbundet.

2.2

Var och en som studerar i syfte att få en behörighet som ger

rätt att utöva något av de yrken som anges i § 2.1 har rätt att bli

studerandemedlem.

2.3

Medlemmar som är yrkesverksamma bör samtidigt också

vara med i det förbund inom Tjänstemännens

Centralorganisation (TCO) som träffar kollektivavtal för det

område där medlemmarna arbetar.

 • 3 Förbundets organisation

3.1

Förbundet är uppbyggt av:

 • Tandsköterskeföreningar och yrkessektioner
 • Representantskap
 • Förbundsstyrelse

För tandsköterskeföreningar och yrkessektioner gäller särskilda

normalstadgar.

3.2

Varje medlem är ansluten till en tandsköterskeförening.

3.3

Yrkessektioner med uppgift att samla medlemmar med speciella

yrkesintressen får bildas efter prövning och beslut av förbundsstyrelsen

 • 4 Medlems rättigheter

 

4.1

Medlem kan få förbundets hjälp i alla frågor som faller inom

förbundets verksamhetsområde och som inte regleras i de

kollektivavtal som rör medlemmens anställningsförhållanden.

Förbundets ingripande kan inte begäras i frågor som

uppstått innan inträde i förbundets beviljats

4.2

Samtliga medlemmar erhåller förbundets tidskrift.

4.3

Medlem äger rätt att bära förbundsmärke.

 • 5 Avgifter

5.1

Avgiften till förbundet beräknas per år och fastställs av representantskapet.

5.2

Fastställd avgift betalas antingen årsvis eller i tolftedelar av

årsavgiften per månad. Vid inträde sker betalning för perioden

från och med den månad som medlemskap i förbundet

beviljas till samma månad året efter.

5.3

Från och med det år som medlemmen fyller 65 år kan denne efter ansökan bli befriad med 50% .

5.4

Studerandemedlems avgift är 100:-.

 • 6 Utträde, uteslutning

6.1

Medlem som önskar utträda ur förbundet ska skriftligen meddela
förbundsstyrelsen.

Utträde kan beviljas tidigast från och med tredje kalendermånaden

efter den månad under vilken utträde begärts

6.2

Förbundsstyrelsen kan besluta om uteslutning av medlem om

medlemmen

 1. a) ej betalat avgiften
 2. b) icke uppfyller de villkor, som gäller för medlemskap
 3. c) uppenbarligen kränkt förbundets anseende, motverkat

dess syften eller begått brott mot dessa stadgar.

6.3

Den om uteslutits ur förbundet enligt § 6.2 ovan kan få nytt

inträde i förbundet efter prövning av styrelsen i varje särskilt

fall.

 • 7 Representantskap

7.1

Förbundets högsta beslutande organ är representantskapet.

7.2

Representanskapet sammanträder varje år på tid och plats

som fastställs av förbundsstyrelsen.

7.3

Extra representantskapsmöte sammankallas för behandling

av viss fråga antingen efter beslut av förbundsstyrelsen eller

när minst en tredjedel av tandsköterskeföreningarna gör en

skriftlig begäran hos förbundsstyrelsen.

 

 

7.4

Valbar till ledamot av representantskapet är yrkesverksam

medlem.

7.5

Representantskapet består av:

 • förbundsstyrelsens ledamöter
 • förbundets revisor
 • ombud för tandsköterskeföreningarna
 • ombud för yrkessektionerna
 • valberedningens ledamöter

7.6

En representant i tandsköterskeföreningarna och yrkessektionerna

är ombud på representantskapet.

7.7

Kallelse till representantskapsmöte ska tillställas tandsköterskeföreningar

och yrkessektioner senast 2 månader före

mötet.

7.8

Kallelse till extra representantskapsmöte ska tillställas tandsköterskeföreningar

och yrkessektioner senast 14 dagar före

mötet.

7.9

Uppgift om valda ombud ska vara förbundsstyrelsen tillhanda

senast 1 månad före representantskapet.

7.10

Varje ledamot av representantskapet har en röst. Röstning

med fullmakt är inte tillåten. Ledamot i förbundsstyrelsen ska

inte delta i beslut som rör ansvarsfrihet eller val av revisorer.

7.11

All omröstning sker öppet. Vid val kan dock sluten omröstning

ske om någon begär det. Vid lika röstetal sker lottning,

annars äger förbundsordföranden utslagsröst.

7.12

Vid representantskapets ordinarie möte ska följande ärenden

förekomma:

– Föredragning av verksamhetsberättelse över det gångna året

jämte resultat- och balansräkningar

 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för det gångna

årets förvaltning

 • Beslut om årsavgifter till förbundet
 • Rapport om verksamhetsplan och budget
 • Fastställande av arvoden
 • Inkomna motioner
 • Val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter
 • Val av revisorer och suppleanter
 • Val av valberedning

7.13

Förbundsstyrelsen har rätt att inge propositioner. Tandskö –

terskeföreningar och yrkessektioner har rätt att inge motioner.

Motion ska insändas till förbundsstyrelsen senast 6 veckor

före representantskapet. Styrelsen är skyldig att avge yttrande

över inkommen motion.

7.14

Motioner med yttranden och övriga representantskaps handlingar

ska av förbundsstyrelsen utsändas till tandsköterskeföreningar

och yrkessektioner senast 2 veckor före representantskapet.

Handlingar rörande extra representantskap sänds ut så snart

det är möjligt.

7.15

Rese- och traktamentsersättningar för representantskapsombuden

och yrkessektionernas representanter utgår med

belopp som förbundsstyrelsen fastställer.

 • 8 Styrelsen

8.1

Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet.

8.2

Förbundsstyrelsen består av ordförande och ytterligare fem

ledamöter, som väljs för en tid av två år, med växelvis avgång.

8.3

Till förbundsstyrelsen väljs en suppleanter för en tid av två år.

8.4

Tre av ledamöterna och en av suppleanterna bör väljas bland

de privatanställda medlemmarna respektive de offentligt an –

ställda, av dessa bör en ledamot företräda specialisttand –

vården.

8.5

Om ledamot från den privata eller offentliga sektorn avgår

under mandattiden bör den ersättas av en suppleant från

samma sektor. Suppleanter inträder i och har rösträtt vid förhinder

eller när ledamot avgått.

8.6

Styrelsen kan fatta beslut när minst fyra ledamöter är närvarande

och eniga om beslutet. Vid lika röstetal gäller den

mening som ordföranden biträder.

8.7

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då

minst tre ledamöter begär det.

8.8

När förbundsstyrelsen behandlar fråga som rör yrkesintressen

som handläggs av yrkessektion är styrelsen skyldig att före

den frågans avgörande inhämta berörd yrkessektions mening.

Samma skyldighet åligger arbetsutskottet.

8.9

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för de medel

som står under styrelsens förvaltning liksom för de beslut som

de deltagit i och icke låtit anteckna avvikande mening i protokoll.

8.10

Det åligger förbundsstyrelsen att tillse att det för förbundets

verksamhet finns erforderliga administrativa resurser.

8.11

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Arbetsutskottet

ska bestå av ordföranden och ytterligare två ledamöter.

Arbetsutskottets uppgifter är att dels bereda ärenden inför styrelsens

och representantskapets sammanträden, dels att fatta

beslut i de frågor som styrelsen särskilt delegerat till arbetsutskottet.

Samtliga arbetsutskottets åtgärder ska underställas

styrelsen för godkännande.

 • 9 Valberedning

Valberedning väljs på representantskapet och bör bestå av 4

ledamöter varav 2 från privata tandvården och 2 från den

offentliga.

 

 

 

 • 10 Revision

10.1

Förbundets räkenskaper ska avslutas per kalenderår.

Räkenskaper, styrelseprotokoll, verksamhetsberättelse över

det gångna året och övriga handlingar ska senast den sista

februari ställas till revisorernas förfogande.

10.2

För revision av förbundets räkenskaper väljs två revisorer och

två revisorsuppleanter.

10.3

Revisorerna ska senast den 31 mars överlämna sin berättelse

med förslag om till eller

avstyrkan av ansvarsfrihet.

 • 11 Tandsköterskeföreningar

11.1

Förbundet är indelat i tandsköterskeföreningar, omfattande

viss region. Tandsköterskeföreningens gränser faställs av förbundsstyrelsen

efter samråd med berörda föreningar.

11.2

Tandsköterskeförenings verksamhet regleras enligt normalstadgar

fastställda av representantskapet och bilagda förbundsstadgar.

Eventuella avvikelser från normalstadgarna

ska faställs av förbundsstyrelsen

 • 12 Yrkessektioner

12.1

Yrkessektioner med uppgift att samla medlemmar med speciella

yrkesintressen får bildas efter prövning och beslut av förbundsstyrelsen.

12.2

Yrkessektionens verksamhet regleras enligt normalstadgar

fastställda av representantskapet och bilagda förbundsstadgar.

Eventuella avvikelser från normalstadgarna ska fastställas

av förbundsstyrelsen.

 • 13 Stadgeändring, upplösning

13.1

Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid ordinarie representantskap.

Motion om viss ändring måste, för att vara giltig,

antas med minst två tredjedelar av samtliga angivna röster.

Ifråga om upplösning av förbundet gäller dock vad som

bestäms i § 13.2 nedan.

13.2

Beslut om upplösning av förbundet kan endast fattas efter

motion som bifallits av två på varandra följande ordinarie

representantskap. För att bli giltigt ska beslutet vid varje tillfälle

biträdas av minst två tredjedelar av samtliga avgivna röster.

13.3

Vid upplösning av förbundet ska dess kvarvarande tillgångar

disponeras så som representantskapet beslutar, varvid röstning

ska ske enligt § 7.10 ovan.

NORMALSTADGAR för

Svenska Tandsköterskeförbundets yrkessektioner

 • 1 Yrkessektionens namn

Sektionens namn

 • 2 Sektionens ändamål

Sektionen ska inom ramen för Svenska Tandsköterske –

förbundets verksamhet enligt förbundets stadgar verka för

 • ökad samhörighet mellan sektionens medlemmar
 • tillvaratagande av medlemmarnas gemensamma intressen

inom yrket

 • enhetlig grund- fort- och vidareutbildning
 • upprätthållande av utbildningsnivån och yrkets sociala

betydelse

För att kunna fullgöra sin uppgift är sektionen remissinstans

till förbundsstyrelsen i frågor som rör sektionens yrkesområde.

 • 3 Medlemskap

Samtliga medlemmar i Svenska Tandsköterskeförbundet

(STF) som har genomgått utbildning eller har befattningar

inom yrkessektionens område kan bli medlem i sektionen.

Medlemskapet är ej obligatoriskt.

 • 4 Medlemsmöten

4.1

Sektionens medlemmar kallas till möte minst en gång per år

(årsmöte). Om styrelsen så finner lämpligt kan ytterligare

medlemsmöten sammankallas.

4.2

Årsmöte ska hållas under årets första halvår och ska behandla

minst följande ärenden

 1. a) Föredragning av årsberättelse med resultat- och balansräkningar

samt revisionsberättelse

 1. b) Fråga om ansvarsfrihet
 2. c) Årsavgift för sektionen
 3. d) Motioner från styrelse eller medlemmar
 4. e) Beslut om eventuella arvoden
 5. f) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 6. g) Val av revisorer med suppleanter
 7. h) Val av övriga funktionärer inom sektionen

4.3

Varje sektionsmedlem har förslags- (motions-) rätt till års –

möte eller annat möte i sektionen

4.4

Medlem som vill få förslag behandlat ska inge förslaget

senast den 31 december. Styrelsen ska förelägga förslaget för

årsmötet försett med eget yttrande.

4.5

Kallelse och övriga handlingar till årsmötet ska utsändas till

medlemmarna senast 14 dagar före mötet.

4.6

Till sektionsmöte som inte är årsmöte ska kallelse och handlingar

utsändas till medlemmarna senast 7 dagar före mötet.

 • 5 Styrelse

5.1

Sektionen leds av en styrelse bestående av ordförande samt

ytterligare fyra ledamöter samt en eller två suppleanter. Ledamöterna

väljs för en tid av två år med växelvis avgång. Ena året väljs

således ordföranden och två ledamöter, andra året väljs två

ledamöter. Suppleanterna väljs för en tid av två år.

5.2

Suppleant inträder i och har rösträtt i styrelsen vid förhinder

eller när ledamot avgått. Suppleant ska vara från samma sektor

som den ordinarie ledamoten,

5.3

Styrelsen kan fatta beslut när minst tre ledamöter är närvarande

och de är eniga om beslutet.

Om det vid röstning i styrelsen uppstår lika röstetal har ordföranden

utslagsröst.

 

 

 • 6 Styrelsens åligganden

6.1

Ordföranden företräder sektionen och leder styrelsens förhandlingar.

6.2

Sekreteraren ska sköta sektionens korrespondens, föra protokoll

vid sammanträden, upprätta förslag till årsberättelse

m.m.

6.3

Kassören ska sköta sektionens räkenskaper, svara för medlemsmatrikel

och senast 30 dagar före årsmötet lämna räkenskaperna

till revision.

6.4

Styrelsen kan för särskilda uppdrag tillsätta arbetsgrupper

eller motsvarande och ge dem direktiv.

 • 7 Representation

Sektionen kallas enligt STFs stadgar som ombud till STFs

representantskap.

Sektionen har även rätt att framföra sin mening till STFs förbundsstyrelse

eller arbetsutskott då frågor behandlas som rör

sektionens verksamhet.

 • 8 Revision

8.1

För granskning av sektionens verksamhet väljer årsmötet två

revisorer för en tid av två år med växelvis avgång. Årsmötet

väljer också två suppleanter till revisorerna för en tid av ett år.

Suppleanterna inträder vid förfall för ordinarie revisor i den

ordning de valts.

8.2

Sektionens räkenskaper avslutas per kalenderår och ska tillsammans

med styrelseprotokoll och verksamhetsberättelse

lämnas till revisorerna senast 30 dagar före årsmötet.

8.3

Revisorerna ska skriva berättelse över sin granskning av

verksamheten.

 • 9 Ekonomi

9.1

Sektionen svarar själv för sin ekonomi.

9.2

Om förbundets representantskap fattar ett sådant beslut så kan

yrkessektionen få ett årligt verksamhetsanslag från förbundet.

9.3

Sektionen kan med förbundsstyrelsens godkännande fastställa

egen sektionsavgift. Sektionens årsmöte fastställer avgiftens

storlek och sättet för betalning.

9.4

Önskar sektionen bidrag för viss verksamhet från förbundet

ska sektionen senast den 1 oktober året före till förbundsstyrelsen

inge motiverad ansökan om bidrag åtföljd av verksamhetsplan

med budget.

 • 10 Stadgeändringar

Dessa normalstadgar är fastställda av förbundets representantskap.

Önskar sektionen föreslå tillägg eller ändring till

stadgarna ska beslut fattas av sektionens årsmöte med två

tredjedelar av de avgivna rösterna. Förslaget ska sedan underställas

förbundsstyrelsen för slutgiltigt godkännande.

 

 

 

 • 11 Sektionens upplösning

11.1

Efter samråd med sektionen kan förbundsstyrelsen – enligt §

12 i förbundets stadgar – besluta om förändring av sektionens

verksamhetsområde.

11.2

Eventuell upplösning beslutas av förbundsstyrelsen eller

hörande av sektionens samtliga medlemmar, varvid minst två

tredjedelar av medlemmarna ska ha uttalat sig för upplösning.

11.3

I händelse av upplösning av sektionen eller då sektionen förklaras

vilande ska eventuella tillgångar tillfalla STF.

NORMALSTADGAR för

Svenska Tandsköterskeförbundets föreningar

 • 1 Tandsköterskeföreningens namn och

verksamhetsområde

Föreningens namn

Föreningens styrelse har sitt säte i

Föreningens verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen

enligt §10 i förbundets stadgar.

 • 2 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att enligt Svenska Tand sköterske –

förbundets (STF) stadgar och de beslut som fattas i stadgeenlig

ordning inom förbundet samla samtliga förbundsmedlemmar

inom verksamhetsområdet.

Föreningen ska inom sitt område främja en god kamratanda,

kårens yrkesintressen i utbildningsfrågor samt medlemmarnas

sociala och intellektuella intressen.

Föreningen ska arbeta för att medlemmarnas aktivitet i samhällslivet

ökar och för ett ökande av yrkeskunskaperna. Det

kan ske genom föredrag, kurser och diskussioner i aktuella

ämnen.

Föreningen ska samarbeta med de lokala och regionala organen

i de TCO-förbund som medlemmarna tillhör.

 • 3 Medlemskap

Samtliga medlemmar (inklusive studerandemedlemmar)

anslutna till Svenska Tandsköterskeförbundet (STF) och som

är bosatta inom föreningens verksamhetsområde är automatiskt

medlemmar i föreningen.

 • 4 Medlemsmöten

4.1

Föreningens medlemmar kallas till föreningsmöte minst en

gång per år (årsmöte).

4.2

Årsmöte ska hållas under årets första halvår och ska behandla

minst följande ärenden:

 1. a) Föredragning av årsberättelse med resultat- och balansräkningar

samt revisionsberättelse

 1. b) Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
 2. c) Eventuell föreningsavgift
 3. d) Inkomna förslag (motioner)
 4. e) Beslut om eventuella arvoden
 5. f) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 6. g) Val av revisorer med suppleanter
 7. h) Val av övriga föreningsfunktionärer

4.3

Medlem i föreningen har motionsrätt till årsmöte eller annat

föreningsmöte.

4.4

Medlem som önskar få förslag behandlat ska inge förslaget

senast den 31 december. Styrelsen ska förelägga förslaget för

årsmötet försett med eget yttrande.

4.5

Kallelse och övriga handlingar till årsmötet ska utsändas till

medlemmarna senast 14 dagar före mötet.

4.6

Till föreningsmöte som inte är årsmöte ska kallelse och handlingar

utsändas till medlemmarna senast 7 dagar före mötet.

 • 5 Styrelse

5.1

Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande samt

ytterligare fyra ledamöter samt två suppleanter. Ledamöterna

väljs för en tid av två år med växelvis avgång. Ena året väljs

således ordföranden och två ledamöter, andra året väljs två

ledamöter. Suppleanterna väljs för en tid av två år.

5.2

Suppleant inträder i och har rösträtt i styrelsen vid förhinder

eller när ledamot avgått. Suppleant ska vara från samma sektor

som den ordinarie ledamoten.

5.3

Styrelsen kan fatta beslut när minst tre ledamöter är närvarande

och de är eniga om beslutet.

Om det vid röstning i styrelsen uppstår lika röstetal har ordföranden

utslagsröst.

 • 6 Styrelsens åligganden

6.1

Ordföranden företräder föreningen och leder styrelsens förhandlingar.

6.2

Sekreteraren ska sköta föreningens korrespondens, föra proto –

koll vid sammanträden, upprätta förslag till årsberättelse m.m.

6.3

Kassören ska sköta föreningens räkenskaper, svara för medlemsmatrikel

och senast 30 dagar före årsmötet lämna räkenskaperna

till revision.

6.4

Styrelsen kan för särskilda uppdrag tillsätta arbetsgrupper

eller motsvarande och ge dem direktiv.

 • 7 Representation

Föreningen kallas enligt STFs stadgar som ombud till STFs

representantskap. Föreningen har även rätt att framföra sin

mening till STFs förbundsstyrelse eller arbetsutskott.

 • 8 Revision

8.1

För granskning av föreningens verksamhet väljer årsmötet

två revisorer för en tid av två år med växelvis avgång. Års –

mötet väljer också två suppleanter till revisorerna för en tid av

ett år. Suppleanterna inträder vid förfall för ordinarie revisor i

den ordning de valts.

8.2

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och ska tillsammans

med styrelseprotokoll och verksamhetsberättelse

lämnas till revisorerna senast 30 dagar före årsmötet.

8.3

Revisorerna ska skriva berättelse över sin granskning av

verksamheten.

 • 9 Ekonomi

9.1

Föreningen svarar själv för sin ekonomi.

9.2

Om förbundets representantskap fattar ett sådant beslut så kan

tandsköterskeföreningen få ett årligt verksamhetsanslag från

förbundet.

9.3

Föreningen kan med förbundsstyrelsens godkännande fastställa

egen föreningsavgift. Föreningens årsmöte fastställer

avgiftens storlek och sättet för betalning.

9.4

Önskar föreningen bidrag från förbundet ska den senast den 1

oktober året före till förbundsstyrelsen inge motiverad ansökan

om bidrag åtföljd av verksamhetsplan med budget.

 • 10 Stadgeändringar

Dessa normalstadgar är fastställda av förbundets representantskap.

Önskar föreningen föreslå tillägg eller ändring till

stadgarna ska beslut fattas av föreningens årsmöte med två

tredjedelar av de avgivna rösterna. Förslaget ska sedan underställas

förbundsstyrelsen för slutgiltigt godkännande.

 • 11 Föreningens upplösning

11.1

Efter samråd med föreningen och närliggande föreningar kan

förbundsstyrelsen besluta om ändring av föreningens verksamhetsområde

enligt § 11 i förbundsstadgarna.

11.2

Eventuell upplösning av föreningen beslutas av förbundsstyrelsen

eller hörande av föreningens samtliga medlemmar, varvid

minst två tredjedelar av medlemmarna ska ha uttalat sig

för upplösning.

11.3

I händelse av upplösning av lokalförening eller då lokalförening

förklaras vilande ska eventuella tillgångar tillfalla STF