Stadgar

.

Stadgar för Svenska Tandsköterskeförbundet (STF)

 

Ladda ned stadgarna som pdf

 

1 Förbundets ändamål

Svenska Tandsköterskeförbundet (STF) har till ändamål att som yrkesorganisation väcka och upprätthålla samhörighetskänslan inom yrkeskåren. Förbundet har dessutom till ändamål att arbeta för medlemmarnas yrkesutbildning och bevaka deras sociala och intellektuella intressen.

För att uppfylla målsättningen ska förbundet inom organisationen informera om alla frågor som kan ha betydelse för medlemmarnas yrkesroll. Man ska också samarbeta med andra yrkesgrupper och berörda fackliga organisationer.

2 Medlemskap
2.1

Varje tandsköterska, tandhygienist eller tandvårdslärare med grund utbildning inom tandvården kan vara medlem i förbundet.

2.2

Var och en som studerar i syfte att få en behörighet som ger rätt att utöva något av de yrken som anges i § 2.1 har rätt att bli studerandemedlem.

2.3

Medlemmar som är yrkesverksamma bör samtidigt också vara med i det förbund inom Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) som träffar kollektivavtal för det område där medlemmarna arbetar.

3 Förbundets organisation
3.1

Förbundet är uppbyggt av:

 • Tandsköterskeföreningar och yrkessektioner
 • Representantskap
 • Förbundsstyrelse

För tandsköterskeföreningar och yrkessektioner gäller särskilda normalstadgar.

3.2

Varje medlem är ansluten till en tandsköterskeförening.

3.3

Yrkessektioner med uppgift att samla medlemmar med speciella yrkesintressen får bildas efter prövning och beslut av förbundsstyrelsen

4 Medlems rättigheter
4.1

Medlem kan få förbundets hjälp i alla frågor som faller inom förbundets verksamhetsområde och som inte regleras i de kollektivavtal som rör medlemmens anställningsförhållanden. Förbundets ingripande kan inte begäras i frågor som uppstått innan inträde i förbundets beviljats.

4.2

Samtliga medlemmar erhåller förbundets tidskrift.

4.3

Medlem äger rätt att bära förbundsmärke.

5 Avgifter
5.1

Avgiften till förbundet beräknas per år och fastställs av representantskapet.

5.2

Fastställd avgift betalas antingen årsvis eller i tolftedelar av årsavgiften per månad. Vid inträde sker betalning för perioden från och med den månad som medlemskap i förbundet beviljas till samma månad året efter.

5.3

Från och med det år som medlemmen fyller 65 år kan denne efter ansökan bli befriad med 50% .

5.4

Studerandemedlems avgift är 100:-.

6 Utträde, uteslutning
6.1

Medlem som önskar utträda ur förbundet ska skriftligen meddela förbundsstyrelsen. Utträde kan beviljas tidigast från och med tredje kalendermånaden efter den månad under vilken utträde begärts

6.2

Förbundsstyrelsen kan besluta om uteslutning av medlem om medlemmen

a) ej betalat avgiften

b) icke uppfyller de villkor, som gäller för medlemskap

c) uppenbarligen kränkt förbundets anseende, motverkat dess syften eller begått brott mot dessa stadgar.

6.3

Den om uteslutits ur förbundet enligt § 6.2 ovan kan få nytt inträde i förbundet efter prövning av styrelsen i varje särskilt fall.

7 Representantskap
7.1

Förbundets högsta beslutande organ är representantskapet.

7.2

Representanskapet sammanträder varje år på tid och plats som fastställs av förbundsstyrelsen.

7.3

Extra representantskapsmöte sammankallas för behandling av viss fråga antingen efter beslut av förbundsstyrelsen eller när minst en tredjedel av tandsköterskeföreningarna gör en skriftlig begäran hos förbundsstyrelsen.

7.4

Valbar till ledamot av representantskapet är yrkesverksam medlem.

7.5

Representantskapet består av:

 • förbundsstyrelsens ledamöter
 • förbundets revisor
 • ombud för tandsköterskeföreningarna
 • ombud för yrkessektionerna
 • valberedningens ledamöter
7.6

En representant i tandsköterskeföreningarna och yrkessektionerna är ombud på representantskapet.

7.7

Kallelse till representantskapsmöte ska tillställas tandsköterskeföreningar och yrkessektioner senast 2 månader före mötet.

7.8

Kallelse till extra representantskapsmöte ska tillställas tandsköterskeföreningar och yrkessektioner senast 14 dagar före mötet.

7.9

Uppgift om valda ombud ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 1 månad före representantskapet.

7.10

Varje ledamot av representantskapet har en röst. Röstning med fullmakt är inte tillåten. Ledamot i förbundsstyrelsen ska inte delta i beslut som rör ansvarsfrihet eller val av revisorer.

7.11

All omröstning sker öppet. Vid val kan dock sluten omröstning ske om någon begär det. Vid lika röstetal sker lottning, annars äger förbundsordföranden utslagsröst.

7.12

Vid representantskapets ordinarie möte ska följande ärenden förekomma:

 • Föredragning av verksamhetsberättelse över det gångna året jämte resultat- och balansräkningar
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för det gångna årets förvaltning
 • Beslut om årsavgifter till förbundet
 • Rapport om verksamhetsplan och budget
 • Fastställande av arvoden
 • Inkomna motioner
 • Val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter
 • Val av revisorer och suppleanter
 • Val av valberedning
7.13

Förbundsstyrelsen har rätt att inge propositioner. Tandskö – terskeföreningar och yrkessektioner har rätt att inge motioner. Motion ska insändas till förbundsstyrelsen senast 6 veckor före representantskapet. Styrelsen är skyldig att avge yttrande över inkommen motion.

7.14

Motioner med yttranden och övriga representantskaps handlingar ska av förbundsstyrelsen utsändas till tandsköterskeföreningar och yrkessektioner senast 2 veckor före representantskapet. Handlingar rörande extra representantskap sänds ut så snart det är möjligt.

7.15

Rese- och traktamentsersättningar för representantskapsombuden och yrkessektionernas representanter utgår med belopp som förbundsstyrelsen fastställer.

8 Styrelsen
8.1

Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet.

8.2

Förbundsstyrelsen består av ordförande och ytterligare fem ledamöter, som väljs för en tid av två år, med växelvis avgång.

8.3

Till förbundsstyrelsen väljs en suppleanter för en tid av två år.

8.4

Tre av ledamöterna och en av suppleanterna bör väljas bland de privatanställda medlemmarna respektive de offentligt an – ställda, av dessa bör en ledamot företräda specialisttand – vården.

8.5

Om ledamot från den privata eller offentliga sektorn avgår under mandattiden bör den ersättas av en suppleant från samma sektor. Suppleanter inträder i och har rösträtt vid förhinder eller när ledamot avgått.

8.6
Styrelsen kan fatta beslut när minst fyra ledamöter är närvarande och eniga om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
8.7

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter begär det.

8.8

När förbundsstyrelsen behandlar fråga som rör yrkesintressen som handläggs av yrkessektion är styrelsen skyldig att före den frågans avgörande inhämta berörd yrkessektions mening. Samma skyldighet åligger arbetsutskottet.

8.9

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för de medel som står under styrelsens förvaltning liksom för de beslut som de deltagit i och icke låtit anteckna avvikande mening i protokoll.

8.10

Det åligger förbundsstyrelsen att tillse att det för förbundets verksamhet finns erforderliga administrativa resurser.

8.11

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av ordföranden och ytterligare två ledamöter. Arbetsutskottets uppgifter är att dels bereda ärenden inför styrelsens och representantskapets sammanträden, dels att fatta beslut i de frågor som styrelsen särskilt delegerat till arbetsutskottet. Samtliga arbetsutskottets åtgärder ska underställas styrelsen för godkännande.

9 Valberedning

Valberedning väljs på representantskapet och bör bestå av 4 ledamöter varav 2 från privata tandvården och 2 från den offentliga.

10 Revision
10.1

Förbundets räkenskaper ska avslutas per kalenderår. Räkenskaper, styrelseprotokoll, verksamhetsberättelse över det gångna året och övriga handlingar ska senast den sista februari ställas till revisorernas förfogande.

10.2

För revision av förbundets räkenskaper väljs två revisorer och två revisorsuppleanter.

10.3

Revisorerna ska senast den 31 mars överlämna sin berättelse med förslag om till eller avstyrkan av ansvarsfrihet.

11 Tandsköterskeföreningar
11.1

Förbundet är indelat i tandsköterskeföreningar, omfattande viss region. Tandsköterskeföreningens gränser faställs av förbundsstyrelsen efter samråd med berörda föreningar.

11.2

Tandsköterskeförenings verksamhet regleras enligt normalstadgar fastställda av representantskapet och bilagda förbundsstadgar. Eventuella avvikelser från normalstadgarna ska faställs av förbundsstyrelsen.

12 Yrkessektioner
12.1

Yrkessektioner med uppgift att samla medlemmar med speciella yrkesintressen får bildas efter prövning och beslut av förbundsstyrelsen.

12.2

Yrkessektionens verksamhet regleras enligt normalstadgar fastställda av representantskapet och bilagda förbundsstadgar. Eventuella avvikelser från normalstadgarna ska fastställas av förbundsstyrelsen.

13 Stadgeändring, upplösning
13.1

Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid ordinarie representantskap. Motion om viss ändring måste, för att vara giltig, antas med minst två tredjedelar av samtliga angivna röster. Ifråga om upplösning av förbundet gäller dock vad som bestäms i § 13.2 nedan.

13.2

Beslut om upplösning av förbundet kan endast fattas efter motion som bifallits av två på varandra följande ordinarie representantskap. För att bli giltigt ska beslutet vid varje tillfälle biträdas av minst två tredjedelar av samtliga avgivna röster.

13.3

Vid upplösning av förbundet ska dess kvarvarande tillgångar disponeras så som representantskapet beslutar, varvid röstning ska ske enligt § 7.10 ovan.

 

NORMALSTADGAR för Svenska Tandsköterskeförbundets yrkessektioner
1 Yrkessektionens namn

Sektionens namn

2 Sektionens ändamål

Sektionen ska inom ramen för Svenska Tandsköterske – förbundets verksamhet enligt förbundets stadgar verka för ökad samhörighet mellan sektionens medlemmar tillvaratagande av medlemmarnas gemensamma intressen inom yrket enhetlig grund- fort- och vidareutbildning upprätthållande av utbildningsnivån och yrkets sociala betydelse. För att kunna fullgöra sin uppgift är sektionen remissinstans till förbundsstyrelsen i frågor som rör sektionens yrkesområde.

3 Medlemskap

Samtliga medlemmar i Svenska Tandsköterskeförbundet (STF) som har genomgått utbildning eller har befattningar inom yrkessektionens område kan bli medlem i sektionen. Medlemskapet är ej obligatoriskt.

4 Medlemsmöten
4.1

Sektionens medlemmar kallas till möte minst en gång per år (årsmöte). Om styrelsen så finner lämpligt kan ytterligare medlemsmöten sammankallas.

4.2

Årsmöte ska hållas under årets första halvår och ska behandla minst följande ärenden

 

a) Föredragning av årsberättelse med resultat- och balansräkningar samt revisionsberättelse

b) Fråga om ansvarsfrihet

c) Årsavgift för sektionen

d) Motioner från styrelse eller medlemmar

e) Beslut om eventuella arvoden

f) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

g) Val av revisorer med suppleanter

h) Val av övriga funktionärer inom sektionen

4.3

Varje sektionsmedlem har förslags- (motions-) rätt till årsmöte eller annat möte i sektionen

4.4

Medlem som vill få förslag behandlat ska inge förslaget senast den 31 december. Styrelsen ska förelägga förslaget för årsmötet försett med eget yttrande.

4.5

Kallelse och övriga handlingar till årsmötet ska utsändas till medlemmarna senast 14 dagar före mötet.

4.6

Till sektionsmöte som inte är årsmöte ska kallelse och handlingar utsändas till medlemmarna senast 7 dagar före mötet.

5 Styrelse
5.1

Sektionen leds av en styrelse bestående av ordförande samt ytterligare fyra ledamöter samt en eller två suppleanter. Ledamöterna väljs för en tid av två år med växelvis avgång. Ena året väljs således ordföranden och två ledamöter, andra året väljs två ledamöter. Suppleanterna väljs för en tid av två år.

5.2

Suppleant inträder i och har rösträtt i styrelsen vid förhinder eller när ledamot avgått. Suppleant ska vara från samma sektor som den ordinarie ledamoten.

5.3

Styrelsen kan fatta beslut när minst tre ledamöter är närvarande och de är eniga om beslutet. Om det vid röstning i styrelsen uppstår lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

6 Styrelsens åligganden
6.1

Ordföranden företräder sektionen och leder styrelsens förhandlingar.

6.2

Sekreteraren ska sköta sektionens korrespondens, föra protokoll vid sammanträden, upprätta förslag till årsberättelse m.m.

6.3

Kassören ska sköta sektionens räkenskaper, svara för medlemsmatrikel och senast 30 dagar före årsmötet lämna räkenskaperna till revision.

6.4

Styrelsen kan för särskilda uppdrag tillsätta arbetsgrupper eller motsvarande och ge dem direktiv.

7 Representation

Sektionen kallas enligt STFs stadgar som ombud till STFs representantskap. Sektionen har även rätt att framföra sin mening till STFs förbundsstyrelse eller arbetsutskott då frågor behandlas som rör sektionens verksamhet.

8 Revision
8.1

För granskning av sektionens verksamhet väljer årsmötet två revisorer för en tid av två år med växelvis avgång. Årsmötet väljer också två suppleanter till revisorerna för en tid av ett år. Suppleanterna inträder vid förfall för ordinarie revisor i den ordning de valts.

8.2

Sektionens räkenskaper avslutas per kalenderår och ska tillsammans med styrelseprotokoll och verksamhetsberättelse lämnas till revisorerna senast 30 dagar före årsmötet.

8.3

Revisorerna ska skriva berättelse över sin granskning av verksamheten.

9 Ekonomi
9.1

Sektionen svarar själv för sin ekonomi.

9.2

Om förbundets representantskap fattar ett sådant beslut så kan yrkessektionen få ett årligt verksamhetsanslag från förbundet.

9.3

Sektionen kan med förbundsstyrelsens godkännande fastställa egen sektionsavgift. Sektionens årsmöte fastställer avgiftens storlek och sättet för betalning.

9.4

Önskar sektionen bidrag för viss verksamhet från förbundet ska sektionen senast den 1 oktober året före till förbundsstyrelsen inge motiverad ansökan om bidrag åtföljd av verksamhetsplan med budget.

10 Stadgeändringar

Dessa normalstadgar är fastställda av förbundets representantskap. Önskar sektionen föreslå tillägg eller ändring till stadgarna ska beslut fattas av sektionens årsmöte med två tredjedelar av de avgivna rösterna. Förslaget ska sedan underställas förbundsstyrelsen för slutgiltigt godkännande.

11 Sektionens upplösning
11.1

Efter samråd med sektionen kan förbundsstyrelsen – enligt § 12 i förbundets stadgar – besluta om förändring av sektionens verksamhetsområde.

11.2

Eventuell upplösning beslutas av förbundsstyrelsen eller hörande av sektionens samtliga medlemmar, varvid minst två tredjedelar av medlemmarna ska ha uttalat sig för upplösning.

11.3

I händelse av upplösning av sektionen eller då sektionen förklaras vilande ska eventuella tillgångar tillfalla STF.

NORMALSTADGAR för Svenska Tandsköterskeförbundets föreningar
1 Tandsköterskeföreningens namn och verksamhetsområde
 • Föreningens namn
 • Föreningens styrelse har sitt säte i
 • Föreningens verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen enligt §10 i förbundets stadgar.
2 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att enligt Svenska Tandsköterskeförbundets (STF) stadgar och de beslut som fattas i stadgeenlig ordning inom förbundet samla samtliga förbundsmedlemmar inom verksamhetsområdet. Föreningen ska inom sitt område främja en god kamratanda, kårens yrkesintressen i utbildningsfrågor samt medlemmarnas sociala och intellektuella intressen. Föreningen ska arbeta för att medlemmarnas aktivitet i samhällslivet ökar och för ett ökande av yrkeskunskaperna. Det kan ske genom föredrag, kurser och diskussioner i aktuella ämnen. Föreningen ska samarbeta med de lokala och regionala organen i de TCO-förbund som medlemmarna tillhör.

3 Medlemskap

Samtliga medlemmar (inklusive studerandemedlemmar) anslutna till Svenska Tandsköterskeförbundet (STF) och som är bosatta inom föreningens verksamhetsområde är automatiskt medlemmar i föreningen.

4 Medlemsmöten
4.1

Föreningens medlemmar kallas till föreningsmöte minst en gång per år (årsmöte).

4.2

Årsmöte ska hållas under årets första halvår och ska behandla minst följande ärenden:

 

a) Föredragning av årsberättelse med resultat- och balansräkningar samt revisionsberättelse

b) Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen

c) Eventuell föreningsavgift

d) Inkomna förslag (motioner)

e) Beslut om eventuella arvoden

f) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

g) Val av revisorer med suppleanter

h) Val av övriga föreningsfunktionärer

4.3

Medlem i föreningen har motionsrätt till årsmöte eller annat föreningsmöte.

4.4

Medlem som önskar få förslag behandlat ska inge förslaget senast den 31 december. Styrelsen ska förelägga förslaget för årsmötet försett med eget yttrande.

4.5

Kallelse och övriga handlingar till årsmötet ska utsändas till medlemmarna senast 14 dagar före mötet.

4.6

Till föreningsmöte som inte är årsmöte ska kallelse och handlingar utsändas till medlemmarna senast 7 dagar före mötet.

5 Styrelse
5.1

Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande samt ytterligare fyra ledamöter samt två suppleanter. Ledamöterna väljs för en tid av två år med växelvis avgång. Ena året väljs således ordföranden och två ledamöter, andra året väljs två ledamöter. Suppleanterna väljs för en tid av två år.

5.2

Suppleant inträder i och har rösträtt i styrelsen vid förhinder eller när ledamot avgått. Suppleant ska vara från samma sektor som den ordinarie ledamoten.

5.3

Styrelsen kan fatta beslut när minst tre ledamöter är närvarande och de är eniga om beslutet. Om det vid röstning i styrelsen uppstår lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

6 Styrelsens åligganden
6.1

Ordföranden företräder föreningen och leder styrelsens förhandlingar.

6.2

Sekreteraren ska sköta föreningens korrespondens, föra protokoll vid sammanträden, upprätta förslag till årsberättelse m.m.

6.3

Kassören ska sköta föreningens räkenskaper, svara för medlemsmatrikel och senast 30 dagar före årsmötet lämna räkenskaperna till revision.

6.4

Styrelsen kan för särskilda uppdrag tillsätta arbetsgrupper eller motsvarande och ge dem direktiv.

7 Representation

Föreningen kallas enligt STFs stadgar som ombud till STFs representantskap. Föreningen har även rätt att framföra sin mening till STFs förbundsstyrelse eller arbetsutskott.

8 Revision
8.1

För granskning av föreningens verksamhet väljer årsmötet två revisorer för en tid av två år med växelvis avgång. Årsmötet väljer också två suppleanter till revisorerna för en tid av ett år. Suppleanterna inträder vid förfall för ordinarie revisor i den ordning de valts.

8.2

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och ska tillsammans med styrelseprotokoll och verksamhetsberättelse lämnas till revisorerna senast 30 dagar före årsmötet.

8.3

Revisorerna ska skriva berättelse över sin granskning av verksamheten.

9 Ekonomi
9.1

Föreningen svarar själv för sin ekonomi.

9.2

Om förbundets representantskap fattar ett sådant beslut så kan tandsköterskeföreningen få ett årligt verksamhetsanslag från förbundet.

9.3

Föreningen kan med förbundsstyrelsens godkännande fastställa egen föreningsavgift. Föreningens årsmöte fastställer avgiftens storlek och sättet för betalning.

9.4

Önskar föreningen bidrag från förbundet ska den senast den 1 oktober året före till förbundsstyrelsen inge motiverad ansökan om bidrag åtföljd av verksamhetsplan med budget.

10 Stadgeändringar

Dessa normalstadgar är fastställda av förbundets representantskap. Önskar föreningen föreslå tillägg eller ändring till stadgarna ska beslut fattas av föreningens årsmöte med två tredjedelar av de avgivna rösterna. Förslaget ska sedan underställas förbundsstyrelsen för slutgiltigt godkännande.

11 Föreningens upplösning
11.1

Efter samråd med föreningen och närliggande föreningar kan förbundsstyrelsen besluta om ändring av föreningens verksamhetsområde enligt § 11 i förbundsstadgarna.

11.2

Eventuell upplösning av föreningen beslutas av förbundsstyrelsen eller hörande av föreningens samtliga medlemmar, varvid minst två tredjedelar av medlemmarna ska ha uttalat sig för upplösning.

11.3

I händelse av upplösning av lokalförening eller då lokalförening förklaras vilande ska eventuella tillgångar tillfalla STF